Platforma e te rinjve per tematikat e negociatave me BE!

Takime me te rinjte

Shkoder

KORCE

Korce

Vlore

Tirane

Shkoder

Vlore

Korce

Shkoder

Vlore

Tirane

Takime online

Takimi permbylles Online

Miresevjen ne faqen zyrtare te projektit Youthink.

Projekti YouThink, i konceptuar nga IPL (Institute for Policy & Law - www.ipl.al) dhe i financuar nga BE, ka si qellim të mbështesë shoqerine civile, veçanërisht të rinjtë, për të përmirësuar rolin e tyre në pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke rritur kapacitetet e tyre, duke rritur njohuritë dhe mirëkuptimin e tyre mbi procesin e pranimit, duke siguruar mbështetjen për negociatat shqiptare procesi dhe strukturat, duke rritur dialogun e politikave midis OShC-ve dhe administratës publike shqiptare, veçanërisht me strukturat e përfshira në negociatat e ardhshme.

Rezultatet e pritura janë; 1) Të rritet njohja, të kuptuarit dhe pjesëmarrja e të rinjve në procesin e integrimit në BE, sipas fushave përkatëse për negocimin e acquis të BE-së dhe të përmirësohet komunikimi dhe vizibiliteti midis tyre përmes platformave dinamike të shkëmbimit digjital; 2) Të krijojnë partneritete me OShC-të, veçanërisht grupet e të rinjve në mënyrë që t'i përfshijnë ato në planin afatgjatë në çështjet e integrimit në BE dhe procesin e negociatave.

Ndërsa, rezultatet kryesore të Aksionit janë; 1.1) Fuqizimi i pjesëmarrjes qytetare dhe aftësive të të rinjve në çështjet e integrimit në BE dhe proceset e negociatave; 1.2) Rritja e informacionit, ndërgjegjësimit dhe dukshmërisë së të rinjve në integrimin në BE dhe çështjet e negociatave që lidhen posaçërisht me BE; 1.3) Krijuan partneritete me OShC-të, veçanërisht grupet e të rinjve për angazhimin e tyre të qëndrueshëm në çështjet e integrimit në BE.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Youthink project team and do not necessarily reflect the views of the European Union

Eventi i mbylljes

Workshop Energjia dhe Mbrojtja e Konsumatorit

Akademia e Intergimit per te rinjte

Te kuptojme procesin e integrimit Evropian

Workshop Energjia dhe Mbrojtja e Konsumatorit

Workshop Bujqesia dhe Drejtesia

Workshop Doganat

Workshop Novacioni+Ekonomia